top of page

SAMENWERKINGSMODALITEITEN

(versie d.d. 15/05/2023)

A. Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot (en voor zover bedongen in het contract) (1) het inventariseren van de huidige contracten; (2) het verstrekken van informatie over mogelijke strategieën die kunnen worden gebruikt bij de aan- en/of verkoop van energie; (3) de organisatie van de tender, het opmaken van een rapport met analyse van de offertes van de verschillende leveranciers en ondersteuning bij onderhandelingen middels informatieverstrekking en eventueel ook het voeren van de communicatie; (4) het verstrekken van marktupdates aan de Klant en (5) het bezorgen van een portfoliospreadsheet aan de Klant en (6) eventueel het verstrekken van een forecast. Deze opsomming is limitatief.

De prestaties van Cenergy zijn in wezen aldus beperkt tot het opmaken van een analyse wat betreft punten (1), (3), (5) en informatieverstrekking wat betreft (2), (3), (4), telkens uiteraard voor zover deze prestaties zijn bedongen in het contract. Wat betreft (6) forecast, zal Cenergy een model hanteren, zonder dat zij enige garantie verstrekt wat betreft de nauwkeurigheid van de forecast en zonder dat de Klant daar rechten kan aan ontlenen.

Het is steeds de beslissing en de verantwoordelijkheid van de Klant om al dan niet over te gaan tot aan- en/of verkoop van energie.

Indien Cenergy de communicatie waarneemt voor de Klant tijdens onderhandelingen met energieleverancier(s), dan handelt Cenergy steeds op instructie van de Klant, die zich waar nodig kan laten informeren door Cenergy. Het waarnemen van de communicatie blijft steeds hiertoe beperkt; Cenergy zal nooit worden geacht rechtshandelingen te stellen voor de Klant. Het stellen van rechtshandelingen in naam en/of voor rekening van de Klant valt dus steeds buiten het voorwerp van deze overeenkomst.

De Klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Cenergy steeds middelenverbintenissen zijn. De Klant erkent in de mogelijkheid te zijn geweest om over alle bedingen, inclusief de samenwerkings-modaliteiten (ook in geval van wijziging vóór vernieuwing van het contract), te onderhandelen.

 

B. Verbintenis van de Klant om correcte en volledige gegevens te verstrekken aan Cenergy

De Klant verbindt er zich toe om correcte en zo volledige mogelijke gegevens voor de uitvoering van dit contract (facturen, alle historische gegevens aangaande verbruik/injectie, voorstellen van energieleveranciers, voorgaande en nieuwe correspondentie, et cetera), te verstrekken aan Cenergy en dit gedurende de overeenkomst te blijven doen.

Dit is namelijk noodzakelijk opdat Cenergy haar verbintenissen kan uitvoeren.

Indien Cenergy vaststelt dat zij informatie ontbeert, kan zij deze schriftelijk (inclusief per e-mail) opvragen bij de Klant, die dan gehouden is om de informatie zo spoedig mogelijk te bezorgen. Indien de informatie niet is bezorgd aan Cenergy binnen de veertien kalenderdagen, kan Cenergy de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding van welke aard ook (bijvoorbeeld schadevergoeding). De Klant is dan gehouden om de contractueel bepaalde prijs te betalen aan Cenergy, dit voor de periode waarvoor nog geen vergoeding is betaald.

Indien de Klant niet beschikt over de historische gegevens aangaande verbruik/injectie, dan geldt huidige overeenkomst als machtiging aan Cenergy om deze gegevens op te vragen bij de bevoegde instanties.

Indien de Klant zou verzuimen aan de verbintenissen bepaald in dit artikel, dan kan Cenergy evident niet aansprakelijk worden gesteld, eveneens gelet op de inhoud van artikel ‘H Aansprakelijkheid’ samenwerkings-modaliteiten.

C. Analyses

De analyses (offerteanalyse, marktupdate, portfolio overzicht, forecast, clicksuggestie, et cetera, die worden verstrekt voor zover bedongen in het contract) zijn een loutere informatieverstrekking door Cenergy aan de Klant, en houden geen aanbeveling in om te contracteren met een bepaalde leverancier of om een bepaalde handeling te stellen. Het betreft immers slechts op zichzelf staande instrumenten. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het stellen van handelingen en het kundig nemen van beslissingen en neemt hierbij het volledige beeld in acht.

Het gebruik van bepaalde analyses kan nooit leiden tot aansprakelijkheid van Cenergy, mede gelet op hetgeen bepaald in artikel ‘H Aansprakelijkheid’ samenwerkingsmodaliteiten.

Wat betreft de forecast, wordt gewezen op de beperkingen van gelijk welk model en de implicaties daarvan, zoals uitgebreid uiteengezet in artikel ‘H Aansprakelijkheid’ samenwerkingsmodaliteiten.

Wat betreft de clicksuggesties (in gelijk welke vorm ook, inclusief telefonisch), erkent de Klant te weten dat dit percentage slechts een vrijblijvende suggestie is voor welk aandeel het interessant kan zijn om te clicken. Dit percentage wordt niet berekend middels een model of formule, maar is een op ervaring gebaseerde inschatting van Cenergy van hoe gunstig het kan zijn om te clicken, in acht genomen de markt. Het doel is dus om de Klant ruwweg een idee te geven van hoe interessant de huidige marktsituatie is, waarbij het percentage dus géén dwingend advies is om minimum zoveel te clicken of om überhaupt te clicken. Het voorgaande geldt ook voor clicksuggesties zonder mededeling van dergelijk percentage.

D. Onafhankelijkheid

Cenergy verbindt zich er toe neutraal en ongebonden informatie te verstrekken aan de Klant, zodat deze laatste beslissingen kan nemen volledig in zijn belang.

 

E. Vertrouwelijkheid

 

De Klant zal zich ervan onthouden om vertrouwelijke informatie die wordt verstrekt door Cenergy, aan derden (in het bijzonder energieproducenten, eindafnemers van energie of energieleveranciers) kenbaar te maken, te verspreiden en/of te gebruiken anders dan voor de aan- en/of verkoop van de energie (a) voor de contractueel bepaalde aansluitingen (b) of bij gebreke daaraan, voor de onderneming van de Klant. De Klant zal tevens de nodige maatregelen nemen (waaronder technisch en organisatorisch) om een verspreiding, mededeling aan derden (op gelijk welke wijze) of een gebruik ander dan voorzien in het kader van deze overeenkomst, te voorkomen.

Vertrouwelijke informatie is alle informatie en documenten die tussen Cenergy en de Klant wordt uitgewisseld, ongeacht of deze mededeling mondeling of schriftelijk geschiedt, en ongeacht de aard van de informatie of documenten en ongeacht of deze informatie en documenten als vertrouwelijk worden bestempeld. Als vertrouwelijke informatie wordt bijvoorbeeld beschouwd (en zonder dat deze opsomming limitatief is, gezien voorgaande definitie): de e-mails vanwege Cenergy, de marktupdate, de eventuele forecast, clicksuggesties (in gelijk welke vorm ook, inclusief telefonisch), het portfolio overzicht, de informatieverstrekking over mogelijke strategieën, het evaluatierapport van de offertes van de verschillende leveranciers, de huidige overeenkomst inclusief deze samenwerkingsmodaliteiten, et cetera.

Alle vertrouwelijke informatie die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, aan de Klant wordt bekendgemaakt, blijft de exclusieve eigendom van Cenergy. De mededeling van vertrouwelijke informatie impliceert in geen geval de overdracht van enige (intellectuele) eigendomsrechten hierop.

Bij de beëindiging van de contractuele relatie tussen partijen zal de Klant onverwijld alle uitingsvormen van vertrouwelijke informatie (in origineel, in kopie, weerslag ervan in e-mail, et cetera) vernietigen.

In geval van inbreuk door de Klant op één van voorgaande leden van dit artikel, ook door onachtzaamheid, verzuim of gebrek aan genomen maatregelen om dit artikel te respecteren, zal de Klant aan Cenergy ten titel van schadevergoeding een forfaitair bedrag van vijftienduizend euro per inbreuk verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Cenergy om tevens de hogere schade te eisen van de Klant. De forfaitaire schadevergoeding geldt per inbreuk, waarbij de ongeoorloofde mededeling/verspreiding/gebruik van verschillende documenten zal gelden als verschillende inbreuken (bijv. de ongeoorloofde mededeling van drie documenten aan een derde betreft drie afzonderlijke inbreuken, ook al geschiedt dit middels één e-mail).

De Klant verbindt er zich toe om de vertrouwelijke informatie intern enkel te verstrekken aan de personen die (mee) beslissen over de aan- en/of verkoop van energie en die ofwel aangestelde ofwel bestuurder/zaakvoerder van de Klant zijn, en hen een identieke vertrouwelijkheidsclausule als deze te laten ondertekenen. De Klant maakt zich sterk voor de naleving van dit artikel voor deze personen en andere aangestelden. De Klant is aansprakelijk ten opzichte van Cenergy voor elke schending van dit artikel door één van haar dochterondernemingen, filialen, agenten, adviseurs, vertegenwoordigers, mandatarissen, werknemers, aangestelden, aannemers, medewerkers en/of consultants. De Klant neemt tevens de nodige maatregelen (waaronder technisch en organisatorisch) om de naleving van dit artikel te verzekeren.

Cenergy maakt de informatie verstrekt door de Klant aan haar nooit bekend aan derden, tenzij mits schriftelijke (tevens per e-mail) toestemming vanwege de Klant (waaronder ook de aangestelden van de Klant).

De verbintenissen bepaald in dit artikel gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en vijf jaar na beëindiging ervan, ongeacht de oorzaak van beëindiging.

F. Indexatie

De vergoeding zal jaarlijks aangepast worden aan de index der Belgische consumptieprijzen overeenkomstig de volgende formule:  nieuwe vergoeding = (vergoeding bij aanvang x indexcijfer van maand vóór vernieuwing) / indexcijfer van de maand vóór aanvang.

G. Betalingsvoorwaarden

De facturen van Cenergy zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en dit 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betaaltermijn is bedongen in het contract.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Cenergy zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst van haar zijde te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Bij (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis, dit op het onbetaald factuurbedrag (inclusief BTW). Eveneens is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het verschuldigde factuurbedrag, dit met een minimum van 300,00 EUR, onverminderd het recht van de Cenergy om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

De Klant kan geen overmacht inroepen met betrekking tot zijn betalingsverplichting. Cenergy heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien Cenergy gegronde objectieve redenen (bijvoorbeeld een wanbetaling) heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Cenergy wel zal nakomen.

 

H. Aansprakelijkheid

Cenergy is slechts aansprakelijk in geval van haar bedrog, haar fraude en haar opzettelijke fout (of dergelijke fout van haar aangestelden) en – behoudens overmacht – bij niet-uitvoering van haar essentiële verbintenissen, voorwerp van deze overeenkomst, dit conform de andere bepalingen van deze voorwaarden.

Bijgevolg is Cenergy niet aansprakelijk in geval van bijvoorbeeld misslagen of verzuim van de Klant aan zijn verbintenissen bepaald in artikel ‘B Verbintenis van de Klant om correcte en volledige gegevens te verstrekken aan Cenergy’ samenwerkingsmodaliteiten. Ook indien de Klant onvolledige, verouderde of incorrecte gegevens bezorgt aan Cenergy, kan Cenergy uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor dienstverlening gebaseerd op deze gebrekkige gegevens.

Cenergy is evenmin aansprakelijk voor het inherent onvermijdelijke geval dat de uiteindelijk genoteerde prijzen afwijken van de forecast, hoe groot de afwijking ook is. In het bijzonder wat de forecast betreft wordt de Klant erop gewezen dat dit het resultaat is van het toepassen van een model op gegevens, wat inherent onderhevig is aan beperkingen, vermits de prijzen het samenspel zijn van een complexe interactie tussen heel wat factoren, waaronder ook onbekende of niet te voorspellen factoren, en anderzijds elke voorspelling van wel bekende factoren geen 100% nauwkeurigheid zal halen. Ook de gegevens zelf zijn slechts een beperkte meting van bepaalde relevante aspecten en kunnen dus niet alle relevante invloeden omvatten. Bovendien is de prijs ook afhankelijk van de marktwerking en dus tevens van menselijk gedrag, wat het model evenmin kan voorspellen. In het algemeen is het niet mogelijk de toekomst te voorspellen.

De Klant neemt er kennis van dat de forecast vrijwel altijd zal afwijken van de uiteindelijk genoteerde prijzen, in meer of mindere mate. De afwijkingen kunnen groot zijn, gezien de impact die bijvoorbeeld weer, verbruik en stilliggen van energieproductie kan hebben. De Klant dient dan ook in alle geval behoedzaam om te springen met de verstrekte informatie; eventuele speculatie komt louter voor zijn rekening, inclusief de mogelijke nadelige gevolgen daarvan. Cenergy kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de forecast afwijkt van de prijs, en de Klant kan geen rechten ontlenen aan de forecast. Er rust géén verbintenis op Cenergy om een nauwkeurige forecast te verstrekken.

Voor zover Cenergy bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (bijvoorbeeld telecommunicatieaanbieder), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

 

Cenergy kan niet gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, schade toegebracht aan installaties en goederen, onderbreking van de activiteiten, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Onder voorbehoud van hetgeen hoger bepaald, is de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van Cenergy jegens de Klant te allen tijde beperkt (1) ten eerste tot de prijs die gedurende de laatste zes maanden werd betaald door de Klant aan Cenergy en (2) ten tweede tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Cenergy werd afgesloten. Deze dekking bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro.

Elke aanspraak moet binnen tien werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kon vastgesteld worden, door de Klant per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan Cenergy, op straffe van verval van de aanspraak. De verjaringstermijn voor de aansprakelijkheidsvordering, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt beperkt tot één jaar.

De Klant gaat akkoord met voormelde bepalingen inzake de aansprakelijkheid, aangezien dit zich reflecteert in de prijs die hij betaalt.

I. Gegevensverwerking

Huidig artikel geldt in die mate dat de Klant en/of haar aangestelden een natuurlijke persoon zijn. De Klant en haar aangestelden geven toestemming aan Cenergy om persoonsgegevens te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de overeenkomst. De Klant maakt zich sterk dat haar aangestelden deze toestemming geven en vrijwaart Cenergy hiervoor.

De Klant en haar aangestelden hebben het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Cenergy te richten indien aan de wettelijke toepassingsvoorwaarden daartoe is voldaan.

Cenergy verbindt zich ertoe om binnen een termijn van 1 maand de verzoeker van een gemotiveerd antwoord te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Cenergy (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en).

Cenergy behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

De Klant en haar aangestelden bevestigen dat zij een kopie van de privacyverklaring hebben ontvangen, die zij tevens kunnen consulteren op wwww.cenergy.be/swm. De Klant maakt zich sterk dat haar aangestelden de privacyverklaring hebben ontvangen en vrijwaart Cenergy hiervoor.

J. Enkel dit contract beheerst de overeenkomst

De ondertekening van dit contract impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Cenergy wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Klant af. Enkel dit contract bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

 

K. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zal onafdwingbare of strijdige bepaling worden vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling, dit desgevallend door de Rechtbank die op deze wijze de wilsovereenstemming der partijen respecteert.

 

L. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle eventuele geschillen die rijzen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Cenergy. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Privacyverklaring

- Organisatie

 

De verwerkingsverantwoordelijke is CENERGY CONSULT BV, besloten vennootschap met zetel te Joanna van de Cauterlaan 6, 9820 MERELBEKE en met ondernemingsnummer 0627.677.496.

 

- Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, bericht ons dan op info@cenergy.be of telefonisch op het nummer +32 473 624 777.

 

- Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het licht van de gesloten of de te sluiten overeenkomst.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Telefoongesprekken:

Contactgegevens: o.a. naam en voornaam, telefoonnummer, e-mail adres, adres;

Bedrijfsgegevens: o.a. EAN code, aansluitadres, energieleverancier, volumes van gas en/of elektriciteit;

Het resultaat van het gesprek;

​Website Visitor Analytics/Google Analytics:

Dit is een eenvoudige website-analysedienst die het verkeer en de algemene gegevens van bezoekers van websites meet. Door deze statistieken te verzamelen, kan een website de ervaring van hun bezoekers verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken en wanneer, waar ze zich ongeveer bevinden, waar een gebruiker het eerst komt of als ze afkomstig zijn van een specifieke verwijzing).

Kort gezegd gebruiken we als website-eigenaar met behulp van bezoekersanalyses cookies om gegevens te verzamelen over het apparaattype en de schermgrootte, geschatte locatie, browser, besturingssysteem, IP's, paginabezoeken, bouncepercentage, conversies en populaire inhoud op de website. Al deze gegevens worden gepseudonimiseerd en bezoekersanalyses zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan aanvullende informatie over een individuele gebruiker. Elke bezoeker heeft controle over de plaatsing van cookies.

Hoe cookies te beheren

U kunt naar eigen wens cookies beheren en/of verwijderen door uw browserinstellingen op elk apparaat te controleren. Raadpleeg www.aboutcookies.org voor meer informatie.

- Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden van verwerking.

- De rechtsgrond voor de verwerking

 

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, eerste lid, a) (“de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden”) en b) (“de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”) GDPR.

 

- Is de verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en bent u verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken en wat zijn de mogelijke gevolgen indien u deze gegevens niet verstrekt

 

De verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk om in contact te treden met u. Indien u bepaalde van deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet met u in contact treden op die wijze. Conform artikel B van de samenwerkingsmodaliteiten dient u correcte en volledige gegevens te verstrekken aan ons (facturen, alle historische gegevens aangaande verbruik/injectie, voorstellen van energieleveranciers, voorgaande en nieuwe correspondentie, et cetera), zodat wij onze verbintenissen kunnen uitvoeren. De gegevens kunnen persoonsgegevens omvatten. Indien wij die informatie opvragen, moet die conform de samenwerkingsmodaliteiten worden bezorgd binnen de veertien kalenderdagen, bij gebreke waarvan wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen, en waarbij u dan de contractueel bepaalde prijs bent verschuldigd voor de periode waarvoor nog geen vergoeding is betaald. Het niet-verschaffen van volledige en correcte informatie aan ons houdt in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

- Uw rechten

Voorafgaandelijk

Indien u één van de onderstaande rechten wil uitoefenen, dan kan dit eerst en vooral per e-mail naar info@cenergy.be.

Indien u uw verzoek via aangetekend schrijven verricht, dan moet uw verzoek gehandtekend zijn en vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, zodat kan worden vastgesteld dat het verzoek wel degelijk van u uitgaat.

Indien u uw verzoek via e-mail verricht, dan moet het verzoek vergezeld zijn van een document ondertekend met uw elektronische identiteitskaart en moet het tevens een recto-verso kopie van uw identiteitskaart bevatten, dit eveneens om vast stellen dat het verzoek wel degelijk van u uitgaat.

Recht van inzage

U (“de betrokkene”) heeft een recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Er kan tevens een kopie worden bezorgd van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u bijkomende kopieën verzoekt, dan kunnen wij op basis van de administratieve kosten een redelijk vergoeding aanrekenen. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en u niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Een verzoek tot inzage kan elektronisch worden ingediend bij info@cenergy.be.

Rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

U (“de betrokkene”) heeft het recht om wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen bepaald in artikel 17, eerste lid GDPR:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

Dit eerste lid is evenwel niet van toepassing indien de verwerking nodig is:

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;

d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien wij gegevens verwerken via een geautomatiseerd procedé, heeft u het recht om de desbetreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en dit indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, a) of b) GDPR of op artikel 9, tweede lid, a) GDPR.

U kan tevens verzoeken om de gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

 

Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Wij voeren geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering uit.

Het recht om klacht in te dienen

U heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

- Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen. Controleer daarom regelmatig het actuele statement op onze website.

bottom of page